Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściwa gospodarka ściekami komunalnymi polega na zleceniu ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie Wójta gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

Na terenie Gminy Lipowa pozwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych posiadają obecnie dwie firmy:

 • MPWiK Sp. z o. o. Żywiec
 • WC Serwis Śląsk Sp. z o. o.

Zlecając odbiór ścieków zlecający zobowiązany jest do żądania pokwitowania za świadczoną usługę,
a wykonujący tą usługę zobowiązany jest wystawić odpowiedni dokument zaraz po wykonanej usłudze (np. KP). Wykonujący usługę odbioru ścieków zobowiązany jest dodatkowo do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa w części opróżniania zbiorników określa, że wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego , jednak nie rzadziej niż raz na rok. Nieczystości ciekłe powinny być również usuwane z częstotliwością adekwatną do zużycia wody
i pojemności zbiornika.

Dodatkowe obostrzenia związane z gospodarką ściekami określone zostały w prawie wodnym.
W myśl tych przepisów zakazane jest między innymi:

 • wprowadzanie ścieków do wód podziemnych,
 • pobieranie z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do spryskiwaczy rolniczych oraz ich mycia w tych wodach,
 • mycie pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód,
 • rozcieńczanie ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń zgodnego z przepisami.

Ponad to w związku z pytaniami mieszkańców gminy w sprawie obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej informujemy, że przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe!! Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania i określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W przypadku nie wywiązania się w powyższego obowiązku Wójtowi przysługuje prawo wydania decyzji administracyjnej obligującej do podłączenia sieci kanalizacyjnej w wyznaczonym terminie. Wykonanie decyzji nakazującej podłączenie do sieci kanalizacyjnej podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ostatecznie gmina może skierować wniosek o ukaranie do sądu przeciwko właścicielowi posesji nie wykonującemu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z przepisów wyżej wymienionych jasno wynika, że po wybudowaniu przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości podlegają karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

NA WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI SPOCZYWAJĄ NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI:

 • Niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bezodpływowego.
 • Zakazuje się wykonywania odpływów ze zbiornika na ścieki.
 • Sprawdzania szczelności i dbanie o stan techniczny zbiorników na ścieki, aby ścieki nie wyciekały ze zbiornika do gruntu.
 • Zakazuje się mieszania ścieków z gnojowicą.
 • Należy instalować zbiorniki w miejscu, do którego jest umożliwiony dojazd pojazdu asenizacyjnego.
 • Regularne zlecanie odbioru ścieków.
 • Zawarcia umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną (jest możliwość zawarcia umów z kilkoma firmami).