Rada gminy:

  1. jest organem uchwałodawczym w gminie,
  2. do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
  3. rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, 
  4. kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru,
  5. kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminyRadni Rady Gminy Lipowa w kadencji 2014-2018

Radni Rady Gminy Lipowa w kadencji 2010-2014