Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna w „Dolinie Zimnika”

Zapraszamy do odwiedzania ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej „Doliną Zimnika”. Jej trasa z licznymi elementami edukacyjnymi przebiega przez piękny las leśnictwa Węgierska Górka na terenie gminy Lipowa. Urządzenia turystyczne i przystanki edukacyjne zlokalizowane na trasie pozwalają przybliżyć wiedzę o przyrodzie, a także wypocząć na łonie natury.

Ścieżka dydaktyczna doliną Zimnika została wytyczona u podnóża masywu Skrzycznego. Zakątek ten jest bardzo często i chętnie odwiedzany przez turystów. Zadaniem ścieżki jest zwrócenie uwagi na specyfikę górskiej przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Bardzo ważnym celem jest pokazanie bioróżnorodności organizmów współżyjących w środowisku leśnym oraz roli człowieka w zachowaniu dla potomnych walorów przyrodniczych naszego regionu. Ścieżka dydaktyczna została wytyczona wzdłuż potoku Zimnik w terenie umożliwiającym korzystanie z niej nie tylko wytrawnym turystom, ale również grupom dzieci przedszkolnym i osobom w podeszłym wieku. Długość trasy wynosi około 1,5 km. Czas potrzebny do przebycia całej ścieżki i przeanalizowania tematów przedstawionych na tablicach informacyjnych wynosi około 2 godzin. Trasa ścieżki rozpoczyna się na parkingu leśnym obok leśniczówki Leśnictwa Ostre. Przy wjeżdzie na parking ustawiona jest tablica przedstawiająca przebieg trasy z zaznaczonymi przystankami. Parking wyposażono w urządzenia turystyczne . dzięki którym można odpocząć, rozpalić ognisko, bądź schronić się przed deszczem. Po przejściu przez kładkę napotykamy tablicę przedstawiającą tematykę pierwszego przystanku.


Przystanek 1. Poznajemy podstawowe gatunki lasotwórcze:

Świerk pospolity – Picea Buk zwyczajny – Fagus sylvatica Jodła pospolita –Abies alba Klon Jawor – Acer pseudoplatanus Modrzew europejski – Larix decidua Trasa biegnie w prawo. Poruszamy się po wyznaczonym szlaku idąc wzdłuż potoku. Po prawej stronie ścieżki widzimy pozostałość po młynówce doprowadzającej niegdyś wodę do nieistniejącego już tartaku. Przy trasie przemarszu napotykamy oznakowane okazy Modrzewia, Świerka, Jawora o rozłożystej koronie, Lipy drobnolistne i Sosny pospolitej. Dochodząc do drugiego przystanku widzimy na drzewach sztuczne gniazda lęgowe dla ptaków.Przystanek 2. „Ptaki sprzymierzeńcami lasu

Sikorka bogata – Parus Sójka – Garrulus glandarius Dzięcioł duży – Dendrocopos major Puszczyk – Strip aluko Myszołów zwyczajny – Buteo buteo Głuszec – Tetrao urogallus Na drzewach rosnących w rejonie na tablicy informacyjnej umieszczono budki lęgowe dla: Sikor, Kowalików, Dzięciołów, Szpaków, schrony dla Nietoperzy i dla Sowy. Polana porośnięta jest roślinnością zielną typową dla siedlisk występujących w reglu dolnym. Dochodząc do potoku, po jego drugiej stronie ukazuje się nam młode pokolenie lasu.


Przystanek 3. „Młode Pokolenie Lasu” Odnowienie naturalne Odnowienie sztuczne

Patrząc na przeciwległy stok widzimy efekty pracy leśników w postaci upraw zmieniających skład gatunkowy z litych świerczyn, na dostosowane do siedliskowego typu lasu, drzewostany mieszane z udziałem buka, jodły, modrzewia, jawora i innych gatunków biocenotycznych. Obok tablicy widzimy oznakowany okaz Dębu szypułkowego – Querkus rober. Kierując się w stronę następnego przystanku, mijamy przygotowane miejsce odpoczynku.
Przystanek 4 „Potok Zimnika” Czysta woda źródłem życia . W korycie potoku na całej długości widzimy profil skalny charakterystyczny dla utworów piaskowca godulskiego. W piaskowcu woda wydrążyła swoje koryto, tworząc przy tym szereg kaskad i wodospadów z głębokimi basenami. Na urwistych brzegach oczom obserwatora ukazuje się profil glebowy o głębokości dochodzącej do skały macierzystej. Idąc dalej, pokonujemy okresowo wylewający strumyk, napotykamy oznakowaną Brzozę brodawkowatą i obok niej tablicę informacyjną przedstawiającą przykładowe rośliny runa leśnego. Mech Płonnik strojny – Polytrichum formosum

Narecznica samcza – Dryopteris filix – max Zawilec gajowy – Anemone nemorosa Goryczka trojeściowa - Gentiana asclepiadea Wierzbówka Kiprzyca – Chamaenerion angustifolium Podkolan biały – Platanthera biforia Storczyk plamisty – Dactylorhiza sambucina.Przystanek 5 „Dokarmianie zwierzyny”

W pobliżu przystanku stoi paśnik oraz lizawka dla zwierzyny płowej. Tablica informacyjna przedstawia zdjęcia podstawowych gatunków zwierzyny płowej i drapieżników bytujących w naszych lasach.

Dzikie zwierzęta są nieodzownym elementem biocenozy leśnej. Dlatego też gospodarka łowiecka jest jednym z integralnych elementów gospodarki leśnej.


Przystanek 6. „Główne składniki Lasu”

Przystanek ten usytuowano na składzie leśnym gdzie można przyjrzeć się pułapkom feromonowym różnego typu. Na tablicy informacyjnej przedstawiono zdjęcia: Kornik drukarz – Lps typographus Zasnuja świerkowa – Cephalcia arvensis Opieńka miodowa – Armillaria mellea Przechodząc na drugą stronę składu spotykamy przygotowane ćwiczenie: „Spróbuj określić wiek tego dzewa” Tutaj również wybudowano wiatę umożliwiającą schronienie się przed deszczem oraz przygotowano miejsce, na którym można bezpiecznie rozpalić ognisko. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Podążamy drogą asfaltową w kierunku leśniczówki. W połowie trasy napotykamy pomnik poświęcony zamordowanym Polakom w czasie okupacji hitlerowskiej. Dochodząc do leśniczówki zatrzymujemy się przy ostatnim już przystanku.Przystanek 7 „Szkółka leśna”

Tablica informacyjna przedstawia główne gatunki drzew hodowlanych na szkółkach leśnych. Idąc wzdłuż ogrodzenia szkółki można również zapoznać się ze sposobem jej prowadzenia oraz przejrzeć się aktualnie wykonywanym pracom oraz sadzonkom hodowlanym do odnowień i zalesień.


Ścieżka Dydaktyczno-Przyrodnicza "Dolina Zimnika" została opracowana przez Nadleśnictwo Węgierska Górka.