Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody wprowadzana w naszym kraju od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Natura 2000 to nazwa Europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów ochrony, która wprowadzana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk a także gatunków , które uważa się zagrożone i cenne w skali całej Europy. Do sieci Europejskiej sieci ekologicznej zaliczono m.in. Beskid Śląski, w obrębie którego położona jest część gminy Lipowa. Na zamieszczonych poniżej mapach przedstawiono zasięg sieci Natura 2000 w obrębie gminy Lipowa.



fot. Piotr Jasek