Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz przedsiębiorców z terenu gminy. Zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała, iż odpady będą zbierane i oddawane w sposób selektywny. 

https://bip.lipowa.pl/uchwala-nr-xvi-136-19-rady-gminy-lipowa-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-wysokosci-stawki-tej-oplaty

https://bip.lipowa.pl/uchwala-nr-xvi-135-19-rady-gminy-lipowa-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-nie-zamieszkuja-mieszkancy-a-powstaja-odpady-komunalne-oraz-stawki-oplaty-za-poj

https://bip.lipowa.pl/uchwala-nr-xv-133-19-rady-gminy-lipowa-z-dnia-31-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-ryczaltowej-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-domku-letniskowego-lub-innej-nieruchomosci-wykorzystywanej-jedynie-przez-czesc-roku-na-cele-rekr

https://bip.lipowa.pl/uchwala-nr-xv-132-19-rady-gminy-lipowa-z-dnia-31-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

https://bip.lipowa.pl/uchwala-nr-xv-131-19-rady-gminy-lipowa-z-dnia-31-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-nie-zamieszkuja-mieszkancy

  • Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r.:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,00 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych; papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22,76 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 99,17 %