NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W GMINIE LIPOWA


1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina Lipowa.

2. Ustawa rozróżnia pojęcie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Nieruchomością zamieszkałą jest nieruchomość na której stale przebywa przynajmniej jedna osoba. W praktyce oznacza to wszystkie nieruchomości na których zamieszkują osoby zameldowane na terenie gminy Lipowa. Z kolei pod pojęciem nieruchomości niezamieszkałych należy rozumieć miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, szkoły, przedszkola, hotele, restauracje, domki letniskowe, sklepy itd.

3. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. Każdy właściciel nieruchomości zadecyduje o sposobie prowadzenia zbiórki odpadów. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki stawka wynosi 6 zł za mieszkańca, natomiast oddawanie tylko zmieszanych odpadów stawka wynosi 12 zł za mieszkańca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata będzie ustalana na podstawie liczby pojemników oraz stawki za pojemnik, które zostały określone w uchwale nr XXXII/174/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2012 r.

4. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie prowadził zbiórkę odpadów.

5. Opłata będzie uiszczana w systemie kwartalnym:
- do 31 marca za I kwartał
- do 30 czerwca za II kwartał
- do 30 września za III kwartał
- do 15 grudnia za IV kwartał


6. W celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości w do 31 marca 2013 r. złoży do Urzędu Gminy w Lipowej deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty. W przypadku, gdy osoba zameldowana na terenie gminy Lipowa na stałe zamieszkuje w innej gminie lub za granicą to do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zaistniały fakt. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszenie prowadzenia działalności, likwidację itp. Po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany należy założyć w Urzędzie Gminy nową deklarację w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

7. W przypadku nie złożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę.

8. Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalne wysypiska odpadów.

9. W ramach uiszczonej opłaty każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.

10. Worki do zbiórki odpadów zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za odbiór odpadów (w ramach uiszczonej opłaty). Zgodnie z ustawą, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie zakupić na własny koszt pojemniki, w których będą gromadzone odpady.

11. Mieszkaniec ma obowiązek sam wypowiedzieć umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów do dnia 31 marca 2013 roku, aby zachować 3 miesięczny okres wypowiedzenia tj. zrezygnować z umowy z dniem 1 lipca 2013 roku!


Korzyści z wprowadzonych zmian:
a)Możliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnych punktów selektywnego zbierania odpadów.
b)Objęcie wywozem i segregacją odpadów wszystkich nieruchomości na terenie gminy.
c)Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk
d)Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.