Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Lipowa zawiadamia, że Rada Gminy Lipowa Uchwałą Nr XXXIX/276/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty , dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 października 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 70,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

– wzrost cen usług za odbiór odpadów;

– wzrost opłaty środowiskowej;

– wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców;

– wzrost cen paliwa;

– wzrost cen energii elektrycznej;

– wzrost płacy minimalnej.

  1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz   nowej stawki opłaty.
  3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  • Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku
  • W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za IV kwartał 2021r, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 października 2021 roku.
  • Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja dostępna na stronie internetowej Gminy Lipowa w zakładce Gospodarka Komunalna- Gospodarka Odpadami Komunalnymi –deklaracje zamieszkali.

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Lipowa, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu33 860 15 39.