Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Nr 1219) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. Nr 247 z późn. zm.).

Wójt Gminy Lipowainformuje, iż w dniach 28.09.2021 r. 19.10.2021 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2022-2025 „".

Z treścią projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lipowa na lata 2022-2025" można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa, pok. Nr 3,
  • na stronie internetowej: www.lipowa.pl

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 19.10.2021 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Lipowa ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lipowa.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipowa


Załączniki