Od 7 listopada br. będą obowiązywały nowe dowody osobiste, na których będą nasze odciski palców i odręczny podpis. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim: 

 • wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc odwzorowanie odcisków palców w urzędzie. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu. Dzięki wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej (tj. odcisków palców), zwiększy się bezpieczeństwo nowych dokumentów,
 • uzupełnienie warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza,
 • wprowadzenia dowodu osobistego z 12-miesięcznym terminem ważności dla osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców (nie będzie to dotyczyło dzieci poniżej 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane).

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów od 7 listopada 2021r. zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. To oznacza zniknięcie możliwości składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe:

 • osobiście w urzędzie gminy,
 • w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych przypadkach),
 • przez Internet jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane.

Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie, wymagać będzie dwukrotnego stawienia się:

 • podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców  i wzoru podpisu,
 • podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie weryfikacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponownie odcisków palców).

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez pracowników urzędu. Do osób, które nie mogą wyjść z domu, uda się urzędnik z komputerem i zestawem do pobierania odcisków. Wnioskodawca będzie musiał jednak uprawdopodobnić istnienie choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która uniemożliwia mu złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy. Organem gminy uprawnionym do przyjęcia, poza urzędem, wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie jeden organ gminy na powiat, tj. organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba. W przypadku powiatu żywieckiego stację mobilną będzie posiadać Urząd Miejski w Żywcu.

Dowody osobiste nadal będą wydawane na okres 5 i 10 lat.  Na 5 lat będą wydawane dowody osobom do 12 roku życia, a powyżej 12 roku życia - na 10 lat.

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione. E-dowód będzie zawierać, tak jak obecnie:

 • certyfikat potwierdzania obecności,
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (powyżej 13 roku życia),
 • certyfikat podpisu osobistego (opcjonalnie),
 • przestrzeń na certyfikat kwalifikowany.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 7 listopada 2021r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody tracą ważnoś  po 7 listopada lub które kończą 18 lat. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat" .

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wdrożenia nowych wzorów dowodów osobistych. Dokumenty będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/zmiany-w-ustawie-o-dowodach