Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1683 ze zm.) podaje w załączeniu do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Puszczyk” w Łodygowicach w sezonie 2021/2022.

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo łowieckie, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Lipowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Obwieszczenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipowa, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipowa oraz na stronie internetowej Gminy Lipowa (www.lipowa.pl).

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra

Załącznik:

  • Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Koło Łowieckie „Puszczyk” w Łodygowicach.