Organizator: Fundacja Wolność i Demokracja http://tropemwilczym.org/

Organizator lokalny: Stowarzyszenie Dzieci Serc – Radziechowy

kontakt: dzieciserc@o2.pltel. 501 355 794

strona na www.dzieciserc.pl

adres zapisów:dzieciserc@o2.plw biegu głównym – liczba miejsc ze względu na otrzymaną z przydziału ilość pakietów startowych 500 szt. OGRANICZONA

w Biegu Honorowym = spacerze, w biegach rodzinnych ilość miejsc nieograniczona, jednak niezapisani, nie otrzymują koszulki i medalu

REGULAMIN BIEGU

1.Nazwa imprezy i biegów: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;

2.Typ biegu: bieg pamięci rekreacyjno-sportowy;

3.Cel imprezy: impreza ma cel edukacyjny, sportowy, rekreacyjny i historyczny: oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP;

4.Miejsce imprezy i Biegu: Żywiec, Park Habsburgów

5.Godziny imprezy:10:00 – 14:00

6.Organizatorzy:

A. Pomysłodawca oraz właściciel wszelkich praw do koncepcji projektu - Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie

B. Koordynator: Jadwiga Klimonda

C. Organizator lokalny: Stowarzyszenie Dzieci Serc

Współorganizatorzy:

D. Starostwo Powiatowe w Żywcu

E. Urząd Miasta Żywiec

F. MOSiR Żywiec

G. Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

H. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Gminie Czernichów

I .Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego Żywiec – Moszczanica

J Zespół Szkół Technicznych i Leśnych

K .GOPR Żywiec

L. Związek Podhalan, oddział Górali Żywieckich

Ł Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny

M.NSZ oddział Podbeskidzie

N. Jednostka Strzelecka 3030 Żywiec

0.Patriotyczno Narodowe Stowarzyszenie ,,Rota”

7.Biuro biegu czynne 19 września od godz. 11;00 Żywiec Park – Nowy Zamek

8.Warunki uczestnictwa: do startu w biegach dopuszczeni zostaną wszyscy w dobrym stanie zdrowia, potwierdzonym własnym oświadczeniem oraz dowodem tożsamości (nieletni legitymacją szkolną). Osoby nieletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu. Weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości nastąpi przy odbiorze numerów startowych przed biegiem.

9.Zgłoszenie uczestnictwa drogą zapisów elektronicznych na adresdzieciserc@o2.pl lub w dniu zawodów, opłata startowa dla osoby dorosłej 20,00 zł. w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz rozmiar koszulki. Natomiast opłatę startową należy wpłacić na konto Etno Bank20 8140 0009 0006 9430 2000 0010 z dopiskiem wplata na cele statutowe ,,Bieg Tropem Wilczym” Po dokonaniu wpłaty i zgłoszeniu danych, zwrotnie przyjdzie wiadomość z otrzymanym numerem startowym.

10.Dystans, kategoria i program minutowy:

10,00Msza Św. w Żywieckiej Konkatedrze (Rynek) 10;55 przejście do Parku

I11:15Otwarcie uroczystości, zapisy do poszczególnych biegów

II11:40Bieg Przedszkolaka na dystansie 25 m.

III12: 00Bieg Główny na dystansie 1963 m,

IV12: 25Bieg dzieci szkolnych do 11 lat wraz z opiekunem oraz dzieci i młodzieży

sprawnej inaczej na dystansie963 m.

V12: 45Bieg Honorowy -spacer dla wszystkich chętnych do pokonania tego dystansu

w dowolny sposób – 963 m.

VI13:30Dekoracja zwycięzców wspólne śpiewanie i gorący posiłek – żołnierska

grochówka

11.Nagrody: Bieg Główny – koszulki upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, medale

upamiętniające Bieg, trzy pierwsze miejsca uhonorowane zostaną pucharami zakupionymi przez Pana Andrzeja Kalatę, Starostę Powiatu Żywieckiego

12.Impreza nie ma charakteru politycznego. Wszczynanie jakichkolwiek przejawów agresji oraz uczestniczenie w nich wiąże się z konsekwencjami prawnymi i wyklucza z biegu.

13.Uczestników imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkich używek.

14.Jakakolwiek forma reklamy lub dystrybucji towarów i usług bez konsultacji z koordynatorem jest zabroniona.

15.Uczestnicy imprezy lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich lub podopiecznych danych osobowych oraz wizerunku (w tym zdjęć, filmu) dla potrzeb organizacji i promocji imprezy.

16.Warunkiem przystąpienia do biegu jest zapis w Biurze Biegu

18.Postanowienia końcowe: uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu, trasę biegu będzie zabezpieczać GOPR, Pogotowie Ratunkowe i organizatorzy (wolontariusze).

Wszystkich uczestników

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zapraszamy na wojskową grochówkę.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga koordynator i organizator oraz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zależności od kwestii organizacyjnych.

O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną informowani poprzez stronę internetową.

Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

19.W ramach imprezy planujemy koncert patriotyczny, na który serdecznie zapraszamy.