Zgodnie z Uchwałą XXXVIII/272/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone limity na PSZOK-u:

- 100 kg – odpady remontowo budowlane na rok z nieruchomości

- 100 kg – odpady wielkogabarytowe na rok z nieruchomości

- 1 szt. – opona z samochodu osobowego na rok z nieruchomości